HomeActueelVeiligheid station Kampen-Zuid

Veiligheid station Kampen-Zuid

Publicatiedatum: 27 sep. 2018

SGP Kampen is teleurgesteld in de reactie van het college op de motie over cameratoezicht bij het station Kampen Zuid. In november vorig jaar heeft de gehele raad in een motie het college opgeroepen om cameratoezicht in te stellen bij het station. Helaas legt het college deze oproep naast zich neer. Wel heeft de burgemeester laten weten na te denken over het openen van een meldpunt, zodat verdachte situaties rond het station gemonitord kunnen worden. Als dit meldpunt er komt laten we u dat gelijk weten!

Lees hieronder de gehele bijdrage van de SGP tijdens de laatste vergadering van commissie Bestuur & Middelen.

Een grote teleurstelling. Dat is de kern van de inbreng van de SGP-fractie. Teleurstelling in de eerste plaats omdat het voorstel op geen enkele manier voldoet aan de opdracht die het college van de gemeenteraad gekregen heeft. Op initiatief van CDA, SGP en VVD spraken we in november vorig jaar over cameratoezicht Station Kampen Zuid. De portefeuillehouder probeerde de raad te overtuigen om de motie niet aan te nemen, met dezelfde argumenten als nu in de verschillende stukken staan. Desondanks aanvaarde de gehele raad de motie met als opdracht om voor 21 maart 2018 een voorstel aan de raad te doen toekomen inzake het toepassen van cameratoezicht rond station Kampen Zuid. Duidelijker konden we de opdracht niet formuleren en het gaf uw college de ruimte om de details naar eigen inzicht nader in te vullen. Grote teleurstelling dus nu we als SGP-fractie moeten constateren dat u lijkt af te zien van de uitvoering van deze motie.
De SGP-fractie is ook teleurgesteld over de stand van zaken rond de uitvoering van de toezegging die de portefeuillehouder in mei dit jaar in deze commissie deed. Er zouden significante veiligheidsverhogende maatregelen worden geïmplementeerd voor de wintertijd. Als SGP-fractie zijn we niet onder de indruk van de lijst met mogelijke maatregelen die vooral niet of nog niet genomen gaan worden. Opnieuw teleurgesteld dus.

In het coalitieprogramma lezen we hele mooie woorden over veiligheid. Zo is er te lezen dat het voorkomen van onveiligheid beter is dan het genezen ervan. Juist die preventieve werking van cameratoezicht spreekt de SGP-fractie enorm aan. Ook wordt er in het coalitieprogramma voor elke wijk een wijkveiligheidsplan aangekondigd, waarbij samen met de inwoners onveilige punten worden gesignaleerd en opgelost. In het wijkveiligheidsplan van het Stationskwartier zal de stationsomgeving Kampen-Zuid een zogeheten hotspot zijn, om in de terminologie van de politie te blijven. U vraagt zich natuurlijk direct af waar de SGP-fractie die wijsheid vandaan haalt. Het antwoord daarop is eenvoudig. Dat beluisteren we in de samenleving. Dat zijn vooral moeders van onze jeugd die hun kinderen verbieden om er in het donker te komen. Dat zijn ook inwoners van de wijk Het Stationskwartier die ons melden dat er wekelijks verdachte situaties zijn die inmiddels niet allemaal meer gemeld worden. Dat alles maakt dat we van dit punt ook echt serieus werk hebben gemaakt. De verdachte situaties die wel gemeld worden staan in de informatienota genoemd. Dit komt neer op ongeveer één keer per week een verdachte situatie of diefstal waar de politie bij moet komen. Als dat in mijn eigen woonomgeving zo zou zijn, zou dat iets doen met het veiligheidsgevoel. Dit college noemt dit aantal relatief beperkt. We vinden dat teleurstellend.
Maar het meest teleurgesteld zijn we over de devaluatie van de motie als raadsinstrument. Het gaat hier om een motie die met algemene stemmen werd aanvaard. Elk raadslid was voorstander van het instellen van cameratoezicht nabij station Kampen Zuid. Zonder deugdelijk alternatief legt het college deze motie feitelijk naast zich neer. Wat is het instrument motie nog waard? Die vraag stellen we onszelf, maar ook aan de portefeuillehouder. Waarom zou een wethouder zich nog gaan inspannen bij een motie als diezelfde raad laat gebeuren dat raadsbreed aanvaarde moties niet uitgevoerd worden? U begrijpt: de SGP-fractie is bij dit voorstel vooral teleurgesteld.