HomeVerkiezingen 2018Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma

Het verkiezingsprogramma 2018-2022

Op D.V. woensdag 21 maart 2018 worden er weer gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Met
uw stem bepaalt u hoe de samenstelling wordt van de gemeenteraad van Kampen in de periode
van 2018 tot en met 2022.
De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. Zij neemt besluiten die ook
op uw situatie of omgeving van invloed kunnen zijn. Denk hierbij o.a. aan de hoogte van
plaatselijke belastingen, openbare orde en veiligheid, werkgelegenheid, cultuur en sport, de
planning van woonwijken, het bestrijden van drugs- en overmatig alcoholgebruik en het bieden
van een sociaal vangnet voor de zwakkeren in onze gemeente Kampen. In dit
verkiezingsprogramma willen we u laten zien hoe de SGP Kampen in de komende raadsperiode
invulling wil geven aan het besturen van de gemeente Kampen.


Als SGP Kampen hebben we onderstaande idealen:
• We richten de samenleving in volgens de normen en waarden van Gods Woord.
• Inwoners ervaren de gemeente Kampen als toegankelijk en betrouwbaar.
• We gaan vanuit rentmeesterschap om met onze goede schepping.
• Voldoende passende woningen en voorzieningen, ook in IJsselmuiden en de kernen.
• Elke inwoner die zorg nodig heeft ontvangt ook zorg.
• Verslaving wordt tot een minimum beperkt.
• Ruimte voor ondernemerschap.
• Iedere inwoner heeft tenminste één persoon (naaste) die naar hem of haar omziet.
• Een zorgvuldig en solide financieel beleid.


SAMEN – GELOOFWAARDIG - PRINCIPIEEL
We willen onze idealen graag realiseren met en ten dienste van de samenleving. Als SGP
Kampen willen we hierbij faciliteren en investeren in draagvlak als een geloofwaardige en
betrouwbare partner. Als fundament hanteren we hierbij ons ideaal om de samenleving in te
richten naar de principes (uitgangspunten)van Gods Woord.
In dit programma vindt u de diverse beleidsterreinen verder uitgewerkt. Hierin geven we op
hoofdlijnen uitleg over het onderwerp en benoemen we concreet wat de keuzes zijn van de
SGP Kampen. Ons doel is om bij te dragen aan het bestuur van onze mooie gemeente, met dit
programma als basis en in samenwerking met andere partijen. Dit kan echter alleen wanneer
we ook op uw stem kunnen rekenen.
Hoewel enerzijds van de fractieleden het uiterste mag worden verwacht bij de inzet voor de
politiek, belijden we anderzijds dit niet te kunnen in eigen kracht. Ook hierin geldt: “Zo de
HEERE het huis niet bouwt, te vergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan, zo de HEERE de
stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter” (Ps. 127:1).

Download verkiezingsprogramma